Hiến tặng tạng mô - Chia sẻ sự sống - TT. Thích Nhật Từ - 20/12/2015

406 | 01-01-2016

Hiến tặng tạng mô - Chia sẻ sự sống - TT. Thích Nhật Từ - 20/12/2015
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/12/2015
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2015/hien-tang-tang-mo-...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.