06 - Chia sẽ niềm tin và sự tu học B- HT Thích Thái Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1074 | 02-11-2011

06 - Chia sẽ niềm tin và sự tu học B- HT Thích Thái Hòa

Pháp thoại: Chia sẽ niềm tin và sự tu học - HT Thích Thái Hòa
Giảng cho BHDTW và trại sinh vạn hạnh VI GĐPT Việt Nam
Tại chùa Thuyền Lâm II - Huế
PL: 2551 - Ngày 31.12.2007
Website:
www.thuviencophap.org
www.youtube.com/thuviencophap
www.facebook.com/thuviencophap

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.