10 - Đại Giới Đàn Nguyên Thiều - Tuyển Phật Trường (A)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

960 | 02-11-2011

10 - Đại Giới Đàn Nguyên Thiều - Tuyển Phật Trường (A)

Tổ chức tại Tổ Đình Quốc Ân - Phật Lịch 2549, dương lịch 2005. Bài giảng khai đạo giới tử của Hòa Thượng Thích Thái Hòa tại chùa Thuyền Lâm, Huế. Do viện Tăng Già tổ chức.

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.