11 - Giúp nhau cùng hiện hữu - HT Thích Thái Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1063 | 02-11-2011

11 - Giúp nhau cùng hiện hữu - HT Thích Thái Hòa

Giúp nhau cùng hiện hữu - HT Thích Thái Hòa.
Giảng nhân lễ hằng thuận của hai con Thiện Mỹ - Minh Nguyệt.
Tại chùa Phước Duyên - Cố đô Huế.
PL 2555 Ngày 10/12 Tân Mão (03/01/2011)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.