17 - Thực hành pháp môn tịnh độ ở trong lục niệm - HT Thích Thái Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1078 | 02-11-2011

17 - Thực hành pháp môn tịnh độ ở trong lục niệm - HT Thích Thái Hòa

Thực hành pháp môn tịnh độ ở trong lục niệm - HT Thích Thái Hòa.
Giảng cho gia đình Tịnh độ Liên Hương. Tại chùa Quảng Tế - Huế.
Ngày 10.02.Kỷ Sửu (06.03.2009)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.