31 - Lễ thọ tại gia Bồ Tát giới

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1151 | 02-11-2011

31 - Lễ thọ tại gia Bồ Tát giới

Lễ thọ tại gia Bồ Tát giới - HT Thích Thái Hòa trao truyền tại chánh điện chùa Phước Duyên - Huế nhân ngày thành đạo Đức Phật Thích Ca
Ngày 08.12 Đinh Hợi - PL: 2554

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.