Ba Pháp Ấn - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1308 | 07-01-2013

Ba Pháp Ấn - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Ba Pháp Ấn - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Ấn - Nha Trang, ngày 30-09-08.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.