Bát Quan Trai Giới Thập Giảng 01

Thể loại: 
Video

1067 | 28-03-2013

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng 01

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng 01
Giảng: Diễn Bồi Đại Sư
Biên Dịch: TT Thích Thiện Huệ
Thực hiện: Thích Thiện Hưng
Diễn đọc: Chúc Sen

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.