Bát Quan Trai Giới Thập Giảng 06

Thể loại: 
Video

1202 | 16-04-2013

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng 06

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng 06
Chương 5: Thọ giả phân biệt
Giảng: Diễn Bồi Đại Sư
Biên Dịch: TT Thích Thiện Huệ
Thực hiện: Thích Thiện Hưng
Diễn đọc: Chúc Sen

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.