Bích câu Kỳ Ngộ - Thầy. Thích Pháp Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1324 | 10-04-2013

Bích câu Kỳ Ngộ - Thầy. Thích Pháp Hòa

Nguyện người nghe tỉnh thức
Thoát khỏi nẻo đau buồn!

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://truclam.ca/vietnamese/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.