Bồ Tát Bất Thối 1 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Huyền Quang, Apr.2, 2014)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

711 | 03-07-2016

Bồ Tát Bất Thối 1 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Huyền Quang, Apr.2, 2014)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.