Bồ Tát Tại Gia 25 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Oct 15, 2016)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

44 | 27-11-2017

Bồ Tát Tại Gia 25 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Oct 15, 2016)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.