Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (Chùa Phước Hải, Dec.12,2015)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

452 | 25-07-2016

Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (Chùa Phước Hải, Dec.12,2015)

Nguyện người nghe tỉnh thức
vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.