Bồi Dưỡng Thân Tâm 2 (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.7, 2015)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

487 | 23-03-2016

Bồi Dưỡng Thân Tâm 2 (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.7, 2015)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.