Bước Tới Chân Trời Phước Đức Và Tự Do - HT. Thích Thái Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1101 | 02-11-2011

Bước Tới Chân Trời Phước Đức Và Tự Do - HT. Thích Thái Hòa

Giảng cho quần chúng nhân lễ Bạt Độ Giải Oan Chư Hương Linh, Vong Linh và lễ Chuẩn Tế Cô Hồn
chùa Phước Huệ, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng
PL 2555 07,08/07 Tân Mão (06,07/08/2011)
Website: www.thuviencophap.org
Youtube: www.youtube.com/thuviencophap
Facebook: www.facebook.com/thuviencophap

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.