Chân Nguyên Thầy. Thích Pháp Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

779 | 29-12-2014

Chân Nguyên Thầy. Thích Pháp Hòa

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://truclam.ca
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.