Chữ Duyên Trong Phât Gíáo - Sư ông. Thích Thiện Tâm (Chùa Tâm Quang, Busan Hàn Quốc, Apr.3, 2016)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

480 | 20-05-2016

Chữ Duyên Trong Phât Gíáo - Sư ông. Thích Thiện Tâm (Chùa Tâm Quang, Busan Hàn Quốc, Apr.3, 2016)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.