Cơn sốt Obama: Giấc mơ Mỹ và Việt Nam - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

798 | 03-06-2016

Cơn sốt Obama: Giấc mơ Mỹ và Việt Nam - TT. Thích Nhật Từ

Cơn sốt Obama: Giấc mơ Mỹ và Việt Nam - TT. Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/05/2016.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.