Cửu Phẩm Liên Hoa - Thầy. Thích Pháp Hòa ( (tv. Hương Vân, Sept.4. 2016)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

299 | 14-02-2017

Cửu Phẩm Liên Hoa - Thầy. Thích Pháp Hòa ( (tv. Hương Vân, Sept.4. 2016)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.