Đạo Tràng Lý Tưởng - Thầy. Thích Pháp Hòa (tổ đình Từ Quang, Sep, 29, 2013)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

315 | 12-07-2016

Đạo Tràng Lý Tưởng - Thầy. Thích Pháp Hòa (tổ đình Từ Quang, Sep, 29, 2013)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.