Đặt Gánh Nặng Xuống Để Sống Hạnh Phúc -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

564 | 25-05-2015

Đặt Gánh Nặng Xuống Để Sống Hạnh Phúc -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Đặt Gánh Nặng Xuống Để Sống Hạnh Phúc -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 12/02/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-02-2015/dat-ganh-nang-...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.