Đi Như Một Dòng Sông (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (Sep.1, 2014)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

910 | 03-11-2014

Đi Như Một Dòng Sông (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (Sep.1, 2014)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://truclam.ca/vietnamese/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.