Điều Khó Được - Thầy. Thích Pháp Hòa (Hiền Như TT, Mar.6, 2014)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

360 | 17-06-2016

Điều Khó Được - Thầy. Thích Pháp Hòa (Hiền Như TT, Mar.6, 2014)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.