Điều Phật Không Sợ - Thầy. Thích Pháp Hòa (tv. Trúc Lâm 8.10.2017)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

133 | 10-01-2018

Điều Phật Không Sợ - Thầy. Thích Pháp Hòa (tv. Trúc Lâm 8.10.2017)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: tvtruclam97@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.