Độ Sanh Như Ấp Trứng 1 - Thầy.Thich Pháp Hòa (Nov.2, 2013)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

992 | 20-01-2014

Độ Sanh Như Ấp Trứng 1 - Thầy.Thich Pháp Hòa (Nov.2, 2013)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://truclam.ca/vietnamese/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.