Đôi lời tâm huyết với Tăng Ni sinh đang du học tại Ấn Độ -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

773 | 05-10-2015

Đôi lời tâm huyết với Tăng Ni sinh đang du học tại Ấn Độ -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Giảng cho Tăng Ni sinh đang du học tại Ấn Độ nhân Pháp hội Dharamsala 2015, Dharamsala, Ấn Độ, ngày 09/09/2015

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.