Duyên phận - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 2/2

Thể loại: 
Video

2469 | 16-03-2013

Duyên phận - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 2/2

Duyên phận - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 2/2
Giảng tại chùa Phước Tường, Trà Vinh

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.