Thế Gian Tam Phước - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Winnepeg,MB (Jun.21, 2009)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1253 | 04-03-2013

Thế Gian Tam Phước - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Winnepeg,MB (Jun.21, 2009)

Thế Gian Tam Phước - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Winnepeg,MB (Jun.21, 2009)
Giảng tại Winnepeg,MB

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.