Good Present - Good Future - Thay.Thich Phap Hoa (November 17, 2012)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

949 | 11-09-2013

Good Present - Good Future - Thay.Thich Phap Hoa (November 17, 2012)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB T5G 1X4
Canada
(780) 471-1093
http://truclam.ca/vietnamese/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.