Hạnh Con Voi - Thầy. Thích Pháp Hòa ((tư gia Nguyên Thịnh, Hamilton, ON 23.5.2016)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

378 | 11-12-2016

Hạnh Con Voi - Thầy. Thích Pháp Hòa ((tư gia Nguyên Thịnh, Hamilton, ON 23.5.2016)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.