Hạnh Lành Đại Thế Chí - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina, SK (August 26 , 2012)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1278 | 08-03-2013

Hạnh Lành Đại Thế Chí - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina, SK (August 26 , 2012)

Hạnh Lành Đại Thế Chí - Thầy. Thích Pháp Hòa (August 26 , 2012)
Giảng tại Chù Hải Đức

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.