HANH XU VA THAN CAN XU 09 10 2004

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

825 | 14-01-2016

HANH XU VA THAN CAN XU 09 10 2004

HÀNH XỨ VÀ THÂN CẬN XỨ do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Minh, Sacramento, ngày 9/10/2004. Nghe bài giảng MP3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-10-nam-2004/hanh-xu-va-tha...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.