Hình Sinh Hoạt Trong Khóa Tu XGGD Kỳ 14 Tại Tu Viện Tây Thiên , Canada

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

643 | 31-08-2016

Hình Sinh Hoạt Trong Khóa Tu XGGD Kỳ 14 Tại Tu Viện Tây Thiên , Canada

Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.