Hộ Pháp Hộ Trì - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Thập Phương NY, Sept.13, 2015)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

505 | 06-05-2016

Hộ Pháp Hộ Trì - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Thập Phương NY, Sept.13, 2015)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.