Hộ Pháp - Tiêu Diện - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Chánh Tâm, Sept.18, 2016)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

334 | 07-03-2017

Hộ Pháp - Tiêu Diện - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Chánh Tâm, Sept.18, 2016)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.