Hoa Tình Thương 3 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.TrúcLâm, Dec.29, 2012)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

485 | 01-12-2016

Hoa Tình Thương 3 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.TrúcLâm, Dec.29, 2012)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.