Hội Chúng Cao Thượng - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Nhứt Đồng, Mar.21, 2010)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

433 | 10-07-2016

Hội Chúng Cao Thượng - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Nhứt Đồng, Mar.21, 2010)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.