Hồi Hướng 3 - Thầy. Thích Pháp Hòa (August 4 , 2012)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1005 | 15-02-2013

Hồi Hướng 3 - Thầy. Thích Pháp Hòa (August 4 , 2012)

Hồi Hướng 3 - Thầy. Thích Pháp Hòa (August 4 , 2012)
Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên - Kỳ 10
Giảng tại Tu Viện Tây Thiên

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.