Hương Vân - Thầy.Thích Pháp Hòa (Sep.30, 2013)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

934 | 27-01-2014

Hương Vân - Thầy.Thích Pháp Hòa (Sep.30, 2013)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://truclam.ca/vietnamese/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.