I have arrived, I am home. (song w/ lyric)- Thầy. Thích Pháp Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1243 | 06-08-2012

I have arrived, I am home. (song w/ lyric)- Thầy. Thích Pháp Hòa

Lyric:

I have arrived, I am home
in the here and in the now.
I have arrived, I am home
in the here and in the now.
I am solid, I am free
I am solid, I am free
In the ultimate I dwell,
In the ultimate I dwell.

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.