Insight Mirror - Thay.Thich Phap Hoa (June 14, 2013)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1188 | 14-08-2013

Insight Mirror - Thay.Thich Phap Hoa (June 14, 2013)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB T5G 1X4
Canada
(780) 471-1093
http://truclam.ca/vietnamese/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.