Joyfulness Of Life - Thay. Thich Phap Hoa (2005)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

875 | 02-11-2014

Joyfulness Of Life - Thay. Thich Phap Hoa (2005)

May the hearers of waking from forgetfulness
and transcend all anxiety and sorrow !

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://truclam.ca/vietnamese/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.