Khái Niệm Xuất Gia Gieo Duyên - Thầy. Thích Pháp Hòa (Mar. 2, 2014)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

825 | 25-05-2015

Khái Niệm Xuất Gia Gieo Duyên - Thầy. Thích Pháp Hòa (Mar. 2, 2014)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Thoát khỏi nẻo đau buồn !

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.