Khéo Xử Với Chướng Duyên (Vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Linh Quang, Abington, MA , 24-9-2017)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

112 | 04-01-2018

Khéo Xử Với Chướng Duyên (Vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Linh Quang, Abington, MA , 24-9-2017)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: tvtruclam97@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.