Không Có Thể ! 3 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Oct.1, 2011)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

343 | 18-01-2017

Không Có Thể ! 3 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Oct.1, 2011)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.