Kinh Bách Dụ 9 - Thầy.Thích Pháp Hòa (June 5, 2004)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1082 | 09-01-2014

Kinh Bách Dụ 9 - Thầy.Thích Pháp Hòa (June 5, 2004)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://truclam.ca/vietnamese/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.