Lễ cúng dường thiên tăng Đại Tòng Lâm BR VT 1

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Giác Nhàn

973 | 28-10-2012

Lễ cúng dường thiên tăng Đại Tòng Lâm BR VT 1

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.