Lễ Hiệp Kỵ Tổ Tiên tại Tv. Trúc Lâm (Feb.11, 2018)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

208 | 26-04-2018

Lễ Hiệp Kỵ Tổ Tiên tại Tv. Trúc Lâm (Feb.11, 2018)

Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: tvtruclam97@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.