Lễ Phẩm Vu Lan - Thầy. Thích Pháp Hòa (Aug. 23, 2014)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

717 | 17-03-2015

Lễ Phẩm Vu Lan - Thầy. Thích Pháp Hòa (Aug. 23, 2014)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.