Lễ Sám Hối Và Cung An Chức Sự Khóa Tu XGGD Kỳ 15 Tại Tu Viện Tây Thiên Năm 2017

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

153 | 18-09-2017

Lễ Sám Hối Và Cung An Chức Sự Khóa Tu XGGD Kỳ 15 Tại Tu Viện Tây Thiên Năm 2017

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: tvtruclam97@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.